fbpx

Etik Yönetmeliği

sürdürülebilir etik değerler...

1.AMAÇ:

ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜP BEBEKMERKEZİ bundan böyle “Merkez” olarak anılacaktır), etik kültürünü yerleştirmek, merkez bünyesinde personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik kuralları belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle gerek grup içindeki kişiler, gerekse üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde merkezin etik değerlerine uygun hareket etmelerini sağlamaya yönelik rehberlik etmektir.

2. KAPSAM:

Bu yönetmelik merkeze başvuran hasta, merkezin çalışanları, mal veya hizmet sağlayan tedarikçiler ile iş ortaklarını kapsar.

3.   SORUMLULUKLAR:

3.1.   Yasal Sorumluluklar

Merkez, yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini yerel kanun ve mevzuat ile milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.Merkez faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, yerli/yabancı tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır.

3.2.   Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

Merkez; demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına, eğitim ve hayır işleri yapılmasına, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına önem vermektedir.Merkez, çalışma hayatı ve tıp etiği ile ilgili kanunlara riayet eder.Rüşvet, yolsuzluk veya maksadı aşan ölçüde hediye gibi ürün ve hizmetler verilmesi ve kabul edilmesi veya görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar desteklenir.

3.3.   Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

Merkez, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.İnsan kaynakları ve iş süreçlerinde; ırk, renk, etnik köken, milliyet, din, yaş, cinsiyet, fiziksel engel ve benzeri nedenler ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve yükselme kriterlerinde performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde (işe alma, yükselme-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, eğitim, sosyal haklar vb.) şeffaf, ayrıcalıktan uzak ve adil politikalar izlenir.Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen Merkez, güvenli çalışma ortamı sağlamakta ve bu hususta sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.Merkez, tesisin güvenli işletilmesi ve çalışanlarının sağlığı için ilgili en yüksek standartlara uyar, iş güvenliğini tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefler.Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmaları ve iş birliği yapmaları beklenir. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

3.4.   Tedarikçilere ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar

Merkez, birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur. Tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.

3.5.   Hastalara Karşı Sorumluluklar

Merkez, hastalarının ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, hasta memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışır.Merkez, tüm hastalarına karşı dürüst ve adil davranır ve onlara karşı taahhütlerini zamanında ve söz verdiği koşullarda yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

3.6. Rakiplere ve Sektöre Karşı Sorumluluklar (bilim ve bilimselliğin ön plana çıkarılması)

Merkez, sektör şirketleriyle yasal ve etik olan zeminlerde ancak üstün hizmet kalitesini artırmak için rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar.

3.7. Yöneticilerin Sorumlulukları

Etik Kurallar tüm çalışanlar için geçerli olmakla beraber, yönetici konumundaki çalışanların kuralların uygulanması ile ilgili ek sorumlulukları da bulunmaktadır, bunlar;
 • Etik kuralları   destekleyen   merkez   kültürünün   ve   çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olunması, ekibindeki personeli etik kurallar konusunda eğitmesi,
 • Etik kurallarla ilgili   soru, şikâyet ve bildirimlerin   iletilmesi konusunda çalışanların desteklenmesi,
 • Kendisine danışıldığında, çalışana yapılması gerekenler konusunda yol gösterilmesi ve iletilen tüm bildirimlerin dikkate alınması,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasının sağlanması şeklindedir.

4. UYGULAMA

GENEL İLKELER VE KURALLAR

Etik Yönetmeliği içerisinde belirtilen ilkelere ve kurallara uyum sürekli yaşayan bir süreç olup, çalışanların belirli bir mantığa dayanarak bilinçli kararlar almasını ve bu kararların merkezin standartlarına ve kültürüne uygun olmasını gerektirir. Merkez çalışanlarının tamamı bu alanlarda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Etik Kurallara uyum, merkez tarafından çok yakından takip edilmekte ve çalışanların performans değerlendirmesi sürecinde ve kariyer gelişimlerinde göz önüne alınmaktadır.

Dürüstlük - Doğruluk

Merkez, hastaları, tedarikçileri, iş ortakları ve kamu kurumları ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve doğruluk ilkesine bağlı kalır.

4.1.2. Güvenilirlik (Mahremiyet ve Sır Saklama)

Merkez; iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, hastalarına, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirerek, güven ilkesini ilişkilerinde temel unsurlardan biri olarak değerlendirir. Bunun uzantısı olarak Merkez;
 • Başvuran çiftlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal mahremiyetinin korunmasını sağlar.
 • Başvuran çiftlerin çiftlerle ilgili her türlü bilgiyi   yasal zorunluluk olmadıkça başka bireylerle paylaşmaz.
 • Başvuran çiftlerin kayıtların gizliliğine önem
 • Kişisel Verilen Korunması mevzuatına uygun davranır.

4.1.3. İş Ahlakı

Merkez çalışanları, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, dürüst ve sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederler.Merkez genelinde teşvik edilen takım çalışması ruhu, gerektiğinde yeteri kadar bilgi prensibine uygunluk gözetilerek bilginin paylaşılmasına dayanmaktadır.Kişiler veya kuruluşlar hakkında dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunmaması, dedikodu yapılmaması ve çalışma arkadaşlarına saygılı davranılması esastır.Merkez işlerinin yürütülmesinde çalışanlar, bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir.Çalışanlar, Merkezin adını, kurumsal kimliğini, itibarını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak için kullanamaz.Çalışanlar, Merkez hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

4.1.4. Tarafsızlık, Adillik ve Şeffaflık

Merkez, çalışanları, hastaları ve iş ortakları arasında milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet, finansal ve toplumsal statü gibi farklılıkları gözetmez, ön yargılı davranışlardan kaçınır. Merkez gerek kendi çalışanları arasında gerekse iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü taraflar ile olan ilişkilerinde tarafsızlık, adillik ve şeffaflık ilkelerini gözetir.

4.2.   ETİK KURALLARI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

4.2.1. ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Merkez çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Merkez kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Uygulama Esasları;

4.2.1.1 Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

Çalışanlar, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. İstisnai haller Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda merkez çalışanları yakın aile fertlerinin merkez rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar. İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını (3. Dereceye kadar ve dâhil olmak üzere kan ve kayın akrabalar) ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.Merkez çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır.Merkez çalışanları, Merkez dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz, rakip veya merkezin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz.Diğer taraftan, yürütülen görevi aksatmamak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda, sosyal sorumluluk projelerinde, sportif federasyonlarda ve üniversitelerde, Yönetim Kurulu’nun onayıyla görev alabilirler.Merkez kaynakları ve olanakları siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.Merkez çalışanları, bireysel kararları ile herhangi bir siyasi partide faaliyet gösterebilirler. Ancak yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.

4.2.1.2 Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanlar yetkilerini; kendi ve/veya yakınları menfaatine kullanamaz. Ayrıca kendisinden beklenilen özen dışında yetki kullanarak merkezine zarar vermeleri kabul edilemez.Çalışanlar; merkezin yürüttüğü faaliyetler, satın alma ve satış gibi taraf olduğu tüm iş, işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da bir aile ferdi veya yakını vasıtasıyla dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.Kendilerine görevleri nedeniyle tevdi edilen imkânları (kredi kartı, araç vb.) özel amaçları için kullanamaz.Çalışanlar ahlaka, kanuna ve merkez disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

4.2.1.3. Rüşvet ve Yolsuzluk

Hiçbir merkez çalışanı, rüşvet verilmesi, alınması ya da buna benzer konusu suç teşkil eden bir eylem içinde yer alamaz.

4.2.1.4. Haksız Rekabet

Merkez, faaliyet gösterdiği ülkenin, rekabet ve haksız rekabete ilişkin yasalarına uyar.Merkez, faaliyetlerini yerine getirirken, kurum menfaatlerinin yanı sıra, bilimsel gelişmeleri uygulamaya almak için çaba sarf etmek, ortak menfaatleri gözeterek haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınır.

4.2.2. HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI

Merkez çalışanlarının; zımnen/açıkça bir karşılığa bağlanan veya tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, merkez çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları üçüncü kişi ve kuruluşlarla gündeme gelebilecek hediye alışverişlerini düzenlemektedir.

Uygulama Esasları;

 • 4.2.2.1. Merkez çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
 • 4.2.2.2. Merkez çalışanları, komisyon alamaz, veremez veya teklif edemez.
 • 4.2.2.3. Merkez çalışanlarının tedarikçilerden, rakiplerden veya hastalardan karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatamaz.
 • 4.2.2.4. Merkez tarafından iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Merkez Üst Yönetimi tarafından onaylanır.

4.2.3. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

4.2.3.1. Ticari Sır

Çalışanların konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.Çalışanlar, herhangi bir nedenle şirketten ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve bilgiyi ileride şirket aleyhinde kendisine ve/veya rakiplere avantaj sağlamak amacı ile kullanamazlar.Merkeze ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin içeriden sızdırılarak, herhangi bir yolla menfaat elde edemez.Merkez çalışanları, hastalarının, tedarikçilerinin, iş ortaklarının ve birlikte çalışılan diğer kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına da özen göstermekle yükümlüdür.

4.2.3.2. Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

Merkez, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir.E-posta kullanımı için çalışanlara tahsis edilmiş adresin güvenliğinin korunmasından çalışanın kendisi sorumludur. Çalışan hiçbir suretle e- postasını bir başkasının kullanmasına izin vermez.Çalışan, bireysel kullanıcı şifresi ile girilen hiçbir sisteme kendisinden başkasının aynı kullanıcı ad ve şifresini kullanarak girmesine müsaade etmez, kendisine tahsis edilmiş kullanıcı ad ve şifresinin güvenliğinden sorumludur.Gerek ortak ağda bulunan gerekse Merkez tarafından iş amaçlı tahsis edilmiş kişisel bilgisayarlarda bulunan Merkeze özel bilgiler Merkez dışı ile paylaşılamaz.Ortak kullanıma tahsis edilmiş olanlar hariç, kişisel bilgisayarların güvenliğinin sorumluluğu çalışana aittir.Bir merkez çalışanı, diğer bir çalışanın çalışma alanında ve/veya bilgisayarında arama yapamaz.Ücretler/maaşlar, ek gelirler ve şirketin politikasını yansıtan, kişilere özel benzer personel bilgileri gizlidir ve yetkili kişilerden başkasına açıklanamaz. Personelin bunları başkalarına açıklaması veya diğer çalışanlara bu bilgileri açıklamaları için baskı uygulanamaz.

5. KOORDİNASYON

 • 5.1. Bu politikanın hazırlanması, yönetilmesi ve uygulanmasında bağımsız bir taraf olan kırmızı hattın yönetimini üstlenen Odaman & Koyuncu Hukuk Bürosu ve ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜP BEBEK MERKEZİ Kırmızı Hat Şikâyet/Öneri Değerlendirme Komitesi sorumludur.
 • 5.2. Red line/ Kırmızı Hat/ Şikâyet Hattı: Merkezin çalışma koşulları ve ortamı ile ilgili şikâyet ve önerilerini ilettiği, süreci objektif ve tarafsız olarak değerlendirecek ‘’tavmergenetik@odaman-koyuncu.com’’ uzantılı Odaman & Koyuncu Hukuk Bürosu yetkililerini ifade etmektedir.

UYGULAMA:

Şikâyetin Yapılması Prosedürü

 • Rollerine ve kıdemlerine bakılmaksızın tüm çalışanlar, ortak olarak çalışan tüm doktorlar ve durumu ne olursa olsun illiyedi olan tüm hastalar; şikâyet ve öneride
 • Şikâyetler ve öneriler kimlik bilgileri verilerek (ad-soyadı- iletişim bilgisi) ve şikâyet/öneri konusu detaylıca izah edilerek Etik Hat Yetkililerine ait üçüncü kişi konumundaki bağımsız bir taraf olan ‘’tavmergenetik@odaman-koyuncu.com’’ adresine e-posta göndermek yoluyla yapılır.

Bir Şikâyetin / Önerinin Kırmızı Hatta yapılması sonrasında aşağıdaki adımlara göre süreç yürütülmektedir.

ADIM 1 Tasdik:

 • Etik Hat mekanizmasının yönetiminden sorumlu kişi, birey tarafından direkt teslim edilen e-postanın teslim alındığını yazılı olarak tasdik
 • İşbu gönderilen tasdikname ile teslim alma tarihi tasdik edilir ve ekinde sürecin bağımsız olan Etik Hat mekanizmasının yetkilisi olan veri sorumlusunun süreci analiz edilebilmesi için ilgili kişinin kişisel verilerini işlemesi gerektiğini detaylıca izah eden aydınlatma metnini ve kişinin verilerinin işlenmesine onay verip vermediğini gösterir açık rıza taahhütnamesini başvurucunun e-posta adresine gönderir.
 • Şayet birey şikâyetinin/önerisinin analizi için verilerinin işlenmesine dair açık rıza verir ise bu onayı Etik Hat Yetkilileri ’ne iletmelidir. Aksi halde verilerinin işlenmesine dair açık rıza taahhüdünü iletmeyen ve/veya bu duruma rıza vermeyen kişilerin şikâyet/öneri incelemesi analiz süreci başlamayacaktır ve süreç takip

ADIM 2 Analiz:

Açık rıza metninin Etik Hat Yetkililerine iletilmesinin akabinde Etik Hat mekanizması yönetiminden sorumlu kişi aşağıdakileri yapar:
 • Sorunu analiz
 • Problemin kök nedenini tespit etmeye çalışır.
 • Potansiyel çözümleri tespit
 • Teklif edilen   düzeltme   veya   iyileştirmenin   maliyetinin Merkez tarafından karşılanabilirliğini analiz
 • Şikâyet / öneri tipine bağlı olarak farklı çözümler geliştirir.
 • Gerekli görürse bireyle irtibata geçip kendisine konu ile ilgili daha fazla bilgi aktarılmasını talep
 • Etik Hat Yetkilileri, ön soruşturmayı tamamladıktan sonra Etik Hat
Komitesi   nezdinde  konu hakkında   tam soruşturma yapılmasınakarar verebileceği gibi şikâyeti/öneriyi reddetme hakkına da sahiptir. Şikâyetin/ önerinin reddedilmesi halinde nihai karar hakkında birey bilgilendirilecektir.Yukarıda belirtilen ön soruşturma aşamaları yedi iş günü içinde tamamlanır ve bireye açık rıza metninin tebliğ edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. Hedef şikâyetlerin / önerilerin mümkün olduğunca çabuk ve etkin şekilde çözülmesidir ancak zaman dilimleri şikâyetin/önerinin karmaşıklığına göre farklılık gösterebilir. Böyle bir durumda Etik Hat Yetkililerince birey ayrıca bilgilendirilecektir.

ADIM 3: Arabulma:

Şikâyetin/önerini analizi tamamlandığında, Etik Hat Komitesi nezdinde konu hakkında tam soruşturma yapılmasına karar verirse aşağıdaki adımlar izlenecektir.
 • Kırmızı Hat Yetkileri tarafından konu Etik Hat Şikâyet/Öneri Değerlendirme Komitesi’ne aktarılır.
 • Konunun aktarılmasından yedi iş günü içerisinde konuyla ilgili Etik Hat Yetkililerinin koordinesinde yönetilecek bir toplantı düzenlenir. Toplantıya Komite ve birey çağırılır.
 • Bireye yapılan davetin yazılı veya sözlü olduğuna bakılmaksızın, Toplantının günü, Toplantının yeri, eğer söz konusu şikâyetçi çalışansa başka kimlerin orada olacağı (uygunsa) çalışan ayrıca toplantıya kendi özgür iradesi ile seçeceği bir iş arkadaşı veya Çalışan Temsilcisi ile gelebileceği konusunda
 • Toplantı esnasında, Etik Hat Yetkilileri kişiye sürecin önceki kısmını (Adım 1, adım 2) ve analizin ardındaki nedenleri Bireye açıklamaların her adımına katılma fırsatı verilir ve kendisi sürecin tutarlı ve doğru olup olmadığını doğrular. Son olarak, görevli olan kişi potansiyel çözümü sunar ve bireyin onayını alır.
 • Komite, gerekli görürse konu hakkında Merkez Yönetimi’ne bilgi verir, Yönetim bireyin hak talebini araştırır. Yönetim gerekli görürse şikâyet tarafı dâhil şikâyetle ilgili taraflarla ilgili olarak işyeri disiplin prosedürünü eş zamanlı olarak yürütür.
 • Toplantının tutanakları

ADIM 4: Kapanış ve Yayınlanma

Arabulma toplantısı sonrasında, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanırsa anlaşma yapılıp alınacak düzeltici ve iyileştirici önlemler ve ayrıca bu önlemlerin uygulanması için gereken zaman çerçevesi konusunda mutabakata varılır.Sürece dâhil olan tarafların gizliliğine saygı duyularak, şikâyetin çözümü çalışanlara yönlendirilmek üzere işyeri duyuru panolarında yayınlanabilir.Taraflara Etik Hat Yetkilileri tarafından süreç hakkındaki nihai görüş, toplantı tarihinden sonraki yedi iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

6. ERİŞİLEBİLİRLİK:

İşbu politikanın herhangi bir kısmı, sahip olduğunuz bir engel nedeniyle veya Türkçe’nin ana diliniz olmaması sebebiyle sizin için zorluk teşkil ediyorsa, bu durumu Etik Hat Yetkilileriyle paylaşmalısınız. Yetkililer bu konuda yardımcı olacaktır.

7. VERİLERİN KORUNMASI:

Kırmızı Hat Yetkilisi olan Odaman & Koyuncu Hukuk Bürosu ve Şikayet/ Öneri Değerlendirme Komitesi, toplanan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri veri koruma politikalarına uygun olarak işlemektedirler. Özellikle şikâyet/öneri sürecinin analiz edilmesi için Etik Hat Politikasının bir parçası olarak toplanan veriler güvenli şekilde saklanır ve sadece şikâyete/öneriye yanıt verme ve Etik Hat Politikasını yürütme amaçlarıyla kişiler bu verilere erişebilir ve yine sadece bu amaçlarla bu veriler kişilere ifşa edilebilir.Merkez Personeli ve diğer bireylerin verilerine uygunsuz erişim veya bu verilerin uygunsuz ifşası veri ihlali teşkil eder ve Odaman & Koyuncu Hukuk Bürosu ve ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜPBEBEK Merkezi’n veri koruma politikalarına uygun olarak derhal rapor edilir. Bu durum ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜPBEBEK MERKEZİ için aynı zamanda disiplin suçu da teşkil edebilir, bu durum disiplin suçuysa ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜP BEBEK Merkezi’n disiplin prosedürü kapsamında da ele alınacaktır.

8. GİZLİLİK:

Etik Hat Yetkililerine ulaşan tüm şikâyetler ve öneriler gizli olup, kamuya açılması gereken koşullar haricinde üçüncü taraflara bilgi verilmez.Gerek görülmesi durumunda yalnızca ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜP BEBEK MERKEZİ Yönetimi ve ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜP BEBEK MERKEZİ EtikHat Değerlendirme Komite üyeleri tarafından görülmesine izin verilir. Yasal makamlara bilgi verilmesi söz konusu olduğunda ilgili taraflar mutlaka haberdar edilir.Bütün kayıtlar, dokümanlar, cevaplar ve bütün ilgili toplantı kayıtları, Etik Hat Yetkililerinin şikâyet dosyasında saklanır. Şikâyet ve Öneri sürecinin her bir aşamasında alınan kararların gerekçeleri hakkında şikâyet ve öneri sahibi yazılı bilgilendirilir ve bu bilgilendirme kayıt altına alınır.

9. DAĞITIM:

Bu prosedür ÖZEL TAVMERGEN IVF CLINIC İNFERTİLİTE VE TÜPBEBEK Merkezi’nin tüm birimlerine dağıtılabilir.
0+
Yıllık Tecrübe
0+
Sağlıklı Bebek
0+
İnfertilite Tecrübesi

Ön Görüşme ve Danışmanlık

Umudunuzu hiç bir zaman kaybetmeyin! İnfertilite, kısırlık, tüp bebek konularında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilir, İzmir'de tüp bebek tedavisine başlamak için tüp bebek fiyatlarını ve ücretlerini öğrenmek için ön görüşme randevusuna gelebilirsiniz.
RANDEVU PLANLA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram